Fulltextové vyhledávání

Služba domy na půl cesty

 • domy na půl cesty (§ 58 z.č. 108/2006 Sb.- kapacita 2 jednolůžkové pokoje)

Posláním služby je poskytnout přechodné ubytování a podporu dívkám, které odcházejí z ústavní výchovy nebo dívkám z nefunkčních rodin, které nemají podporu vlastní rodiny, a tím jim usnadnit vstup do samostatného života. Služba je založena na principech profesionality, individuálního přístupu, spolupráce, aktivity, respektu, vstřícnosti a empatie. Směřuje ke zlepšení kvality života uživatelek služby a k jejich zařazení do běžného života.

Cílem je vytvořit vhodné zázemí pro bezpečné zvládnutí období vstupu dívek do běžného života, motivovat dívky k zařazení do běžného života, zmírnit následky ústavní výchovy nebo nedostatečné péče rodin, zvyšovat kvalitu sociální práce s uživatelkami služeb. Specifickým cílem je připravit dívky na jejich mateřskou roli.

Cílovou skupinou jsou zletilé dívky do 26 let věku, které opouštějí školská zařízení ústavní výchovy nebo dívky z nefunkčních rodin bez rodinného zázemí.

Služba není určena pro dívky:

 • závislé na pomoci jiné fyzické osoby, na alkoholu, na drogách či jiných omamných látkách
 • hledající jen ubytování bez poskytování sociální služby
 • agresivní
 • nerespektující zásady společného soužití
 • nemající zájem o aktivní řešení situace
 • nesplácející dluhy k organizaci
 • jejichž zdravotní stav vylučuje poskytování služeb ze zákona (stav osoby vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, akutní infekční nemoc, duševní porucha) či podle posudku lékaře

Úkony, které služba obsahuje:

 • poskytnutí ubytování
  • zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • úhrada činí denně 100,- Kč
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Všem uživatelům služeb je poskytováno zdarma

 • sociální poradenství

Uživatelé služeb mají možnost  účastnit se různých výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností i společenských akcí pořádaných v azylovém domě. 

 

pokoj č.2