Jeslová a azylová zařízení České Budějovice logo
Jeslová a azylová zařízení České Budějovice
Příspěvková organizace
ikona chlapík

Povinně zveřejňované informace

Informace dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 515/2020 Sb.

1. Název: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, příspěvková organizace (dále jen JAZ ČB, p.o.)

2. Důvod a způsob založení: Za účelem poskytování služeb sociální prevence a poskytování výchovné péče dětem do tří let věku zřídilo Statutární město České Budějovice, se sídlem Náměstí Přemysla Otakara II. Č.1/1, 370 92 České Budějovice tuto organizaci. V souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č.219/2019 ze dne 9. 12. 2019 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů schválilo aktuální Zřizovací listinu příspěvkové organizace, dále viz webové stránky – zřizovací listina.

3. Organizační struktura: Organizační struktura JAZ ČB, p.o. je obsažena ve výročních zprávách – viz webové stránky.

4. Kontaktní spojení: https://www.jazcb.cz/kontakty/

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Jeslová a azylová zařízení České Budějovice, p.o., E. Pittera 256/3, 370 01 České Budějovice

(sídlo)

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kontakty na jednotlivá pracoviště: https://www.jazcb.cz/kontakty/

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny v sídle organizace jsou k dispozici na https://www.jazcb.cz/kontakty/. Pro jednotlivá pracoviště nejsou úřední hodiny stanoveny.

4.4 Telefonní čísla:

Sídlo organizace: ředitelství  +420 386 102 524

                             účtárna       +420 386 102 521

Jesle E. Pittera            +420 386 102 523

Jesle K. Štěcha           +420 602 719 532

Jesle Čéčova               +420 601 389 393

Azylový dům Filia      +420 602 719 536

4.5 Adresa internetových stránek: www.jazcb.cz

4.6 Adresa podatelny: viz sídlo organizace

4.7 Elektronická adresa podatelny: info@jazcb.cz

4.8 Datová schránka: 8makksp

5. Případné platby lze poukázat na číslo účtu: 4230102/0800 u České spořitelny s uvedením předmětu platby

6. IČO: 62537962

7. DIČ: Nejsme plátci DPH.

8. Dokumenty:

8.1 Seznam hlavních dokumentů: JAZ ČB, p.o. pracuje v souladu s platnými zákony a vyhláškami, interními předpisy, metodickými postupy, standardy na jednotlivé druhy sociálních služeb apod.

8.2 Rozpočet: hospodaření organizace probíhá dle schváleného rozpočtu – viz webové stránky zřizovatele

9. Žádost o informace: Příspěvková organizace JAZ ČB, p.o. má ze zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění.

Žádost o poskytnutí informace můžete podat ústně (osobně či telefonicky) nebo písemně (písemným podáním na adresu sídla organizace, e-mailem na adresu: reditel.jaz@seznam.cz). Nebudete-li informaci poskytnutou na ústně podanou žádost považovat za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Více informací na webových stránkách organizace.

10. Příjem podání a podnětů: Podání lze učinit zejména v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky. Kontakty pro příjem podání jsou uvedeny na webových stránkách organizace.

Více informací na webových stránkách organizace.

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější používané předpisy: Organizace JAZ ČB, p.o. postupuje podle těchto zákonů, vyhlášek a předpisů v platném znění:

  1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
  2. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů,
  3. Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
  4. Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce,
  5. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
  6. Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
  7. Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník,
  8. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
  9. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Oficiálním zdrojem je Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, které jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Neoficiální úplné znění předpisů je dostupné online např. na Portálu občana.

11.2 Vydané právní předpisy: Organizace nevydává věcně příslušné předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací:

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací: JAZ ČB, p.o. je ze zákona oprávněna žádat za poskytnutí informace úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Mimo to je oprávněna vyžádat si úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Výše úhrady za poskytnutí informace je stanovována na základěsazebníku úhrad, který je platný pro jejího zřizovatele. Sazebník je dostupný na jeho stránkách.

Více informací na webových stránkách organizace.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: Potřebné informace jsou uvedeny na stránkách zřizovatele.

13. Licenční smlouvy:

13.1 Vzory licenčních smluv: V současné době nejsou pro JAZ ČB, p.o. poskytnuty žádné vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence: V současné době nejsou pro JAZ ČB, p.o. poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím: ke stažení na webových stránkách organizace

Upraveno: 29. 5. 2023

menu-circlecross-circlechevron-down-circle